Madhesh Agriculture University

Madhesh Agricultural University

Rajbiraj, Saptari,Madhesh Province

Office of the Registrar

Dr. Shree Bhagavan Thakur 

Registrar

Madhesh Agricultural University