Latest News
-भर्ना सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/१२/०७ गते || -भर्ना सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/१२/०७ गते -भर्ना सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/१२/२गते || -भर्ना सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/११/२९ गते || -भर्ना सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/११/२२ गते || -भर्ना सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/११/२१ गते || -भर्ना सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/११/१४ गते || B.Sc. Ag. Hons. नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना || नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना || स्पतोक्ति सम्बन्धमा || कृषि स्नातक (B.SC.Ag.Hons ) तहको प्रवेश परिक्षा सम्बन्धी सूचना || प्राध्यापकहरुको प्रारम्भिक छनौट सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/१०/२७ गते || -सूचना मिति २०७९/१०/९ गते || -करार सेवामा नियुक्ती गर्ने सम्बन्धमा सूचना  मिति : २०७९/१०/०४ गते  || -कृषी स्नातक (B.Sc.Ag. Hons) तहको प्रवेश परिक्षा सम्बन्धी सूचना || -B.Sc.Ag. Hons तहको online आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धमा मिति २०७९/०९/०७ गते || -B.Sc.Ag. Hons तहको online आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धमा || -Annual Day Program || -To Apply Online Entrance Form || -B.Sc. Ag. Hons. को Entrance सम्बन्धी सूचना  २०७९/०७/२८ गते || -रोस्टर तयार गर्न बायोडाटा मांग सम्बन्ध मिति २०७९/०५/२४ गते ||

२०. भर्ना सम्बन्धी सूचना

मिति २०७९/१२/०२ गते 

१९. भर्ना सम्बन्धी सूचना

मिति २०७९/१२/०२ गते 

१८. कोर्ष करारमा शिक्षक सम्बन्धमा  

मिति २०७९/१२/०१ गते 

१७. भर्ना सम्बन्धी सूचना

मिति २०७९/११/२९ गते 

१६. भर्ना सम्बन्धी सूचना 

मिति : २०७९/११/२२ गते 

१५. भर्ना सम्बन्धी सूचना 

मिति २०७९/११/२१ गते 

१४ . भर्ना सम्बन्धी सूचना

मिति २०७९/११/१४ गते

१३.  B.Sc. Ag. Hons. नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 

मिति २०७९/११/१३ गते 

१२. नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 

मिति २०७९/११/०६ गते 

११. स्पतोक्ति सम्बन्धमा
मिति २०७९/११/०५ गते 

१०. कृषि स्नातक (B.SC.Ag.Hons ) तहको प्रवेश परिक्षा सम्बन्धी सूचना

९. प्राध्यापकहरुको प्रारम्भिक छनौट सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/१०/२७ गते

८. सूचना

मिति २०७९/१०/९ गते 

७.करार सेवामा नियुक्ती गर्ने सम्बन्धमा सूचना 

मिति : २०७९/१०/०४ गते 

६.कृषी स्नातक (B.Sc.Ag. Hons) तहको प्रवेश परिक्षा सम्बन्धी सूचना
मिति २०७९/१० /०४ गते

५.B.Sc.Ag. Hons तहको online आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धमा
मिति २०७९/०९/०७ गते

४.B.Sc.Ag. Hons तहको online आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धमा
मिति २०७९/०८/२८ गते

३. B.Sc. Ag को Entrance सम्बन्धी सूचना
 २०७९/०७/२८ गते

२.रोस्टर तयार गर्न बायोडाटा मांग सम्बन्धमा
मिति २०७९/०५/२४ गते

१.  Acts of Madhesh Agricultural University